ID bài viết : 00235443 / Sửa lần cuối : 16/02/2021In

Cách hủy liên kết tài khoản Netflix khỏi thiết bị

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Có hai cách để đăng xuất khỏi tài khoản Netflix của bạn. Nhấp vào liên kết thích hợp cho mục đích của bạn: