ID bài viết : 00091316 / Sửa lần cuối : 16/01/2023In

Lỗi được tạo ra trong quá trình truy cập hoặc cập nhật nội dung Internet.

    Hãy thử quy trình xử lý cho từng mã lỗi.

    Mã lỗi Lỗi: 1002 hiển thị Mã lỗi Lỗi: 1106 hiển thị Mã lỗi Lỗi: 1107 hoặc 2123 hoặc 3218 hoặc 7003 hiển thị Mã lỗi Lỗi: 2200 hiển thị Mã lỗi Lỗi: 4012 hiển thị Mã lỗi Lỗi: 5010 hiển thị Mã lỗi Lỗi: 7007 hiển thị Mã lỗi Lỗi: 7016 hiển thị Mã lỗi Lỗi: 1 đến 30 hoặc 50 đến 200 hoặc 300 hiển thị