ID bài viết : 00091468 / Sửa lần cuối : 27/04/2022In

Không thể kết nối BRAVIA TV với Internet: cách thực hiện chẩn đoán mạng.

Không thể kết nối BRAVIA TV với Wi-Fi / mạng có dây.

    Chọn Tivi của bạn và tham khảo cách khắc phục sự cố thích hợp:

    Ảnh
    Android TV™/Google TV™

    Ảnh
    Tivi không phải Android TV/Google TV