ID bài viết : 00138550 / Sửa lần cuối : 06/07/2023In

Cách cài đặt thủ công địa chỉ IP trên một thiết bị Video Internet.

  Cài đặt địa chỉ IP và cài đặt máy chủ proxy của thiết bị video Internet phụ thuộc vào thiết kế hoặc cài đặt của bộ định tuyến. Nếu bộ định tuyến không tự động gán một địa chỉ IP cho thiết bị video Internet thì bạn có thể cài đặt địa chỉ IP theo cách thủ công.

  QUAN TRỌNG:

  • Đối với một số mẫu máy, có thể không cài đặt được địa chỉ IP theo cách thủ công khi sử dụng tùy chọn kết nối không dây.
  • Nếu kết nối Đầu đĩa Blu-ray với một mạng không dây, hãy nhấp vào đây.

  Làm theo các bước sau:

  1. Lấy các thông tin IP sau đây từ máy tính của bạn.
   • Địa chỉ IP hoặc địa chỉ IPv4
   • Mặt nạ mạng con
   • Cổng mặc định
   • Máy chủ DNS hoặc DNS sơ cấp
   • DNS thứ cấp

   LƯU Ý: Nếu bạn đã kết nối với internet, thông tin IP cũng có thể lấy được từ trạng thái kết nối mạng của thiết bị.

  2. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm thiết bị video internet của bạn, nhấn nút Home hoặc Menu.
  3. Chọn Setup (Thiết lập) hoặc Settings (Cài đặt).
  4. Chọn Network (Mạng).
  5. Chọn Thiết lập mạng.
  6. Tùy theo cách kết nối thiết bị với mạng của bạn, hãy chọn Wired (Có dây) hoặc Wireless (Không dây).
  7. Chọn Manual (Thủ công) hoặc Custom (Tùy chỉnh). (Nếu không có các tùy chọn này thì không thể đặt thủ công địa chỉ IP trên mẫu máy của bạn.)

   LƯU Ý: Đối với cài đặt không dây được bảo mật, bạn cần phải nhập Khóa bảo mật mạng trước khi màn hình địa chỉ IP và cài đặt máy chủ Proxy hiển thị.

  8. Nhập thông tin IP cho thiết bị video internet có được ở Bước 1.
   • Địa chỉ IP: Địa chỉ IP phải giống nhau, trừ số cuối cùng trong dãy bốn số. Thay đổi số cuối cùng thành một số lớn hơn số gốc và nhỏ hơn 254. Ví dụ, nếu địa chỉ IP xuất hiện trên máy tính là 192.168.0.5, hãy nhập 192.168.0.105
   • Subnet Mask (Mặt nạ mạng con): Nhập mặt nạ mạng con chính xác như nhận được từ máy tính.
   • Default Gateway (Cổng mặc định): Nhập chính xác Cổng mặc định như nhận được từ máy tính.
   • Primary DNS (DNS sơ cấp): Nhập máy chủ DNS hoặc DNS sơ cấp hiển thị trên máy tính hoặc sao chép Cổng mặc định nếu không được cung cấp.
   • Secondary DNS (DNS thứ cấp): Nhập DNS thứ cấp như hiển thị trong máy tính hoặc để thông tin nguyên dãy số không. (0.0.0.0)

    LƯU Ý: Các thiết bị Video internet của Sony không sử dụng máy chủ proxy. Chọn NO (KHÔNG) nếu được nhắc sử dụng máy chủ proxy.

  9. Chọn Save and Connect (Lưu và kết nối) để thiết lập kết nối mạng.