ID bài viết : 00229285 / Sửa lần cuối : 07/10/2019

Không thể tìm thấy tập tin được lưu trữ trong thẻ SD của điện thoại di động kết nối qua USB ngay cả khi tìm kiếm từ menu Home của Tivi.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng kiểm tra phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.
  Đối vớidòng R3C_R30D_R32D_R35D_R3E_R3F_R3G, chỉ áp dụng cho các mẫu được ra mắt năm 2017 và 2018.

  Để sử dụng tính năng này, bạn phải có các điều kiện sau đây.

  • Điện thoại di động hỗ trợ chức năng Chế độ truyền phương tiện (MTP)
  • Bản cập nhật phần mềm

  Để biết thông tin về cách cập nhật, hãy tham khảo: Cách cập nhật phần mềm