ID bài viết : 00206193 / Sửa lần cuối : 07/06/2020

Mô tả âm thanh/Mô tả video

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

    Mục đích chức năng chính của mô tả âm thanh (mô tả video) là truyền đạt thêm các thông tin thường được thu nhận bằng mắt, chẳng hạn như cài đặt về bối cảnh và miêu tả phong cảnh.

    Bằng cách nhấn nút AUDIO (ÂM THANH) trên điều khiển từ xa của Tivi và chọn Audio Description (Video Description) (Mô tả âm thanh [Mô tả video]) có ký hiệu AD, bạn có thể nghe mô tả bằng lời nói về nội dung hình ảnh.

    LƯU Ý: Tính sẵn dùng, khả năng áp dụng và thông số kỹ thuật của chức năng này phụ thuộc vào chương trình cũng như quốc gia/vùng lãnh thổ của bạn.