ID bài viết : 00080087 / Sửa lần cuối : 24/09/2019

Không thể hoàn tất quá trình cập nhật phần mềm hoặc quá trình cập nhật phần mềm mất quá nhiều thời gian.

  Cần có kết nối Internet tốc độ cao ổn định để tải xuống bản cập nhật phần mềm. Thời gian hoàn tất bản cập nhật có thể lâu hơn hoặc không thể hoàn tất cập nhật do tình trạng mạng. Thực hiện một trong các tùy chọn sau đây để không phải mất thời gian chờ bản cập nhật hoàn tất:

  • Tải bản cập nhật phần mềm xuống máy tính từ trang web này và cài đặt bản cập nhật theo cách thủ công bằng cách sử dụng thiết bị USB. ình điều khiển
  • Chuyển cài đặt Automatic software download (Tải phần mềm tự động) thành On (Bật) trên menu của Tivi.

   LƯU Ý: Cài đặt Automatic software download (Tải phần mềm tự động) sẽ cho phép Tivi tự động tải xuống các bản cập nhật mới khi đang ở chế độ chờ.

   Đối với Android TV™ (trừ dòng A9G, X85G (55/65/75/85), X95G, Z9G, A9F và Z9F)

   1. Nhấn nút HELP (TRỢ GIÚP) trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống).
   3. Chọn Automatic software download (Tải phần mềm tự động) rồi đặt thành On (Bật).

   Đối với các Tivi không phải Android TV

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Customer Supports (Hỗ trợ khách hàng).
   4. Chọn Automatic software download (Tải phần mềm tự động) rồi đặt thành On (Bật).