ID bài viết : 00147620 / Sửa lần cuối : 24/04/2024In

Gamepad nào hoạt động với Android TV™/Google TV™?

    Hiện tại, có thể có một số gamepad sẽ hoạt động với Sony Android TV/Google TV nhưng chúng chưa được hỗ trợ chính thức. Khả năng kết nối sẽ khác nhau tùy từng sản phẩm. Vui lòng tham khảo trang web của nhà sản xuất trước khi thử sử dụng gamepad.