ID bài viết : 00161106 / Sửa lần cuối : 08/05/2024In

Android TV™/Google TV™ sử dụng phiên bản hệ điều hành Android™ nào?

Cách kiểm tra phiên bản hệ điều hành của Android TV/Google TV.

  Phiên bản hệ điều hành khác nhau tùy thuộc vào mẫu Tivi hoặc trạng thái cập nhật phần mềm của Tivi.
  Kiểm tra phiên bản bằng các bước sau đây:

  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn System (Hệ thống) — About (Giới thiệu) — Android TV OS version (Phiên bản hệ điều hành Android TV).
   • Chọn System (Hệ thống) — About (Thông tin) — Version (Phiên bản).
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — About (Thông tin) — Version (Phiên bản).
   • Chọn About (Thông tin) — Version (Phiên bản).