ID bài viết : 00197353 / Sửa lần cuối : 18/05/2021

Các chức năng được hỗ trợ trên từng cổng HDMI là gì?

Những cổng HDMI nào hỗ trợ định dạng nâng cao (18Gbps / 18Gbps trở lên)?

  Dưới đây là các chức năng được hỗ trợ trên từng cổng HDMI:

   Đối với dòng Z9J: 

  Đối với mẫu Google TV năm 2021 (ngoại trừ dòng Z9J):

   Đối với dòng Z8H và Z9G: 

   Đối với các mẫu Android TV™ năm 2020 (ngoại trừ dòng Z8H): 

   Đối với các mẫu Android TV năm 2019 (ngoại trừ dòng Z9G): 

   Đối với các mẫu Android TV năm 2018: 

   Đối với các mẫu Android TV năm 2017: 

   Đối với các mẫu Android TV năm 2016: 

   Đối với các mẫu Android TV năm 2015: 

  Bài viết liên quan: