ID bài viết : 00114009 / Sửa lần cuối : 12/04/2021

Những kênh có thể sử dụng kết nối Wifi (2.4GHz) để kết nối với một Access Point / Wireless Router? Những kênh nào được khuyến nghị?

  Những kênh có thể sử dụng kết nối Wifi (2.4GHz) để kết nối với một Access Point / Wireless Router? Những kênh nào được khuyến nghị?

   


  Từ kênh 1 đến kênh 11 là có sẵn. (kênh 12 và 13 không có sẵn.)

  Để giảm bớt việc bị gây trở ngại từ các thiết bị khác, chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập các kênh của Access Point / Wireless Router ở chế độ Auto.

  Nếu bạn muốn có một kênh Wi-Fi cố định, chúng tôi khuyến nghị bạn nên thiết lập ở kênh 1, 6 hoặc 11.

  Để biết chi tiết về làm thế nào để thiết lập các kênh Wi-Fi, hãy tham khảo sách hướng dẫn của Access Point / Wireless Router