ID bài viết : 00187392 / Sửa lần cuối : 14/06/2022

Không thể kết nối Android TV™/Google TV™ với Internet: cách thực hiện chẩn đoán mạng

  QUAN TRỌNG: Câu trả lời này dành cho Android TV/Google TV. Đối với các Tivi không phải Android TV/GoogleTV, hãy tham khảo bài viết Không thể kết nối Tivi (không phải Android TV/Google TV) với Internet: cách thực hiện chẩn đoán mạng.

  Nội dung

  1. Lưu ý
  2. Thực hiện chẩn đoán mạng
  3. Giải pháp phụ thuộc vào Kết quả chẩn đoán mạng

  1. Lưu ý

  • Kết nối internet bằng cách quay số không được hỗ trợ.
  • Kết nối bằng proxy không được hỗ trợ.
  • Mạng yêu cầu đăng nhập để xác thực như mạng riêng ảo (VPN) hoặc kết nối PPPoE không được hỗ trợ.
  • Nếu cần phải tắt tường lửa của bộ định tuyến, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất của bộ định tuyến.
  • Nếu xuất hiện dấu chấm than (!) trên biểu tượng Mạng của Màn hình Home của Android TV, hãy tham khảo bài viết Tín hiệu Wi-Fi trên Android TV/Google TV sụt giảm hoặc đôi khi ngắt kết nối.
  • Đảm bảo các cài đặt Ngày & giờ là chính xác. Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết Cách điều chỉnh ngày và giờ trên Android TV/Google TV.

  2. Thực hiện chẩn đoán mạng

  LƯU Ý: Nếu Tivi được kết nối qua Wi-Fi, hãy xác nhận rằng Wi-Fi hoặc Built-in Wi-Fi (Wi-Fi tích hợp) được đặt ở chế độ On (Bật).

  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Network & Internet (Mạng & Internet) — Wi-Fi và đặt thành On (Bật).
   • Chọn Network (Mạng) — Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) — Built-in Wi-Fi (Wi-Fi tích hợp) và đặt ở chế độ On (Bật).

  Làm theo quy trình bên dưới để chẩn đoán mạng.

  LƯU Ý: Màn hình menu khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy của bạn. Hình ví dụ bên dưới sử dụng các mẫu Tivi Android 2017.

  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Chọn Network & Internet (Mạng & Internet) hoặc Network (Mạng).

  3. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).

   LƯU Ý: Nếu Advanced settings (Cài đặt nâng cao) không được hiển thị, hãy bỏ qua bước này.

  4. Chọn Network status (Trạng thái mạng).

  5. Chọn Check Connection (Kiểm tra kết nối).

  6. Chọn YES (CÓ) trên màn hình Do you want to check the connection? (Bạn có muốn kiểm tra kết nối không?).

  7. Chẩn đoán kết nối sẽ bắt đầu.

   Kết quả kết nối sẽ hiển thị sau chốc lát. Ba mục hiển thị trong kết quả kết nối cung cấp thông tin về trạng thái kết nối mạng. Chọn giải pháp tương ứng trong bảng ở mục 3. Giải pháp phụ thuộc vào Kết quả chẩn đoán mạng.

   Màn hình sau đây là ví dụ kết quả kết nối được hiển thị.

   Màn hình Kết quả kết nối
   • A: Thiết bị không dây trên Tivi
   • B: Truy cập nội bộ
   • C: Truy cập Internet

   LƯU Ý: Nếu kết quả kết nối hiển thị [IPv4: xxxxx][IPv6: xxxxx], hãy kiểm tra như sau.

   Màn hình kết quả kết nối hiển thị [IPv4: xxxxx][IPv6: xxxxx]

   Kết quả kết nối khi [IPv4: xxxxx][IPv6: xxxxx] được hiển thị


  3. Giải pháp phụ thuộc vào Kết quả chẩn đoán mạng

  Vui lòng chọn giải pháp theo Kết quả chẩn đoán mạng.

  LƯU Ý: Nếu bạn đang dùng bộ chuyển đổi mạng LAN không dây (một loại thiết bị được kết nối với Tivi bằng cáp LAN), hãy xem kết quả Kết nối cáp trong bảng sau đây.

  Kết nối không dây

  Kết quả kết nối

  A: Thiết bị không dây trên Tivi

  B: Truy cập nội bộ

  C: Truy cập Internet

  Giải pháp

  • A: Failed (Lỗi)
  • B: Failed (Lỗi)
  • C: Failed (Lỗi)
  Giải pháp 1
  • A: Found (Tìm thấy) (hoặc OK)
  • B: Failed (Lỗi)
  • C: Failed (Lỗi)
  Giải pháp 2
  • A: Found (Tìm thấy) (hoặc OK)
  • B: OK
  • C: Failed (Lỗi)
  Giải pháp 3
  • A: Found (Tìm thấy) (hoặc OK)
  • B: OK
  • C: OK
  Giải pháp 4

  Kết nối cáp

  Kết quả kết nối

  A: Kết nối cáp

  B: Truy cập nội bộ

  C: Truy cập Internet

  Giải pháp

  • A: Failed (Lỗi)
  • B: Failed (Lỗi)
  • C: Failed (Lỗi)
  Giải pháp 5
  • A: Found (Tìm thấy) (hoặc OK)
  • B: Failed (Lỗi)
  • C: Failed (Lỗi)
  Giải pháp 6
  • A: Found (Tìm thấy) (hoặc OK)
  • B: OK
  • C: Failed (Lỗi)
  Giải pháp 7
  • A: Found (Tìm thấy) (hoặc OK)
  • B: OK
  • C: OK
  Giải pháp 8