ID bài viết : 00197767 / Sửa lần cuối : 16/07/2020

Cần làm gì khi lỗi xuất hiện trong khi sử dụng Netflix

  Nếu có lỗi xuất hiện trong khi dùng ứng dụng Netflix trên một thiết bị Internet video, hãy thử một trong các cách sau đây:

  • Khởi chạy lại ứng dụng Netflix.
  • Xóa dữ liệu ứng dụng.
   • Ví dụ về trình tự cài đặt (đối với Android TV):
    Home – Settings (Cài đặt) – Apps (Ứng dụng) – System app (Ứng dụng hệ thống) – NETFLIX – Clear data (Xóa dữ liệu) – OK
  • Tiến hành cập nhật phần mềm.
  • Gỡ cài đặt ứng dụng Netflix, sau đó cài đặt lại.
  • Tháo dây nguồn rồi cắm lại.
  •  Tiến hành khôi phục cài đặt gốc. 

  Nếu ứng dụng Netflix vẫn hiển thị thông báo lỗi hoặc mã lỗi, hãy tham khảo bài viết Khắc phục các thông báo lỗi và mã lỗi Netflix