ID bài viết : 00197777 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Lỗi: Rất tiếc, tựa đề đó không có sẵn để xem ngay lập tức. Vui lòng xem một tựa đề khác.

    Thông báo lỗi này có thể xảy ra khi cố gắng xem một số tựa đề phim qua dịch vụ Netflix nếu bạn không ở Hoa Kỳ. Một số tựa đề phim có bản quyền không được phép xem bên ngoài Hoa Kỳ. Vị trí của thiết bị dùng để truy cập dịch vụ Netflix được xác định theo địa chỉ Giao thức Internet (IP). Do đó, không thể xem tựa đề phim đã chọn nếu địa chỉ IP được xác định không ở Hoa Kỳ.