ID bài viết : 00197769 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Mã lỗi xuất hiện khi cố gắng bắt đầu dịch vụ video Netflix.

    Mã lỗi như 60, 102, 200, 300 và 600 cho biết dịch vụ video Netflix hiện không khả dụng. Trong trường hợp này, thử truy cập vào dịch vụ video Netflix sau.

    Nếu bạn tiếp tục gặp bất kỳ lỗi nào trong các lỗi này, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp Netflix để được hỗ trợ thêm về kết nối với dịch vụ Netflix.