ID bài viết : 00117900 / Sửa lần cuối : 11/09/2020

Cách thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct của các mẫu Tivi.

  Để cài đặt và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct của Tivi, hãy làm theo các bước sau.

  1. Bật cài đặtBuilt-in Wi-Fi (Wi-Fi tích hợp) trên Tivi.
   1. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
   4. Chọn Set-up (Thiết lập).
   5. Chọn Network (Mạng).
   6. Chọn Built-in Wi-Fi (Wi-Fi tích hợp).
   7. Chọn On (Bật).

  2. Bật cài đặt Wi-Fi Direct trên Tivi.
   1. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
   4. Chọn Set-up (Thiết lập).
   5. Chọn Network (Mạng).
   6. Chọn Wi-Fi Direct,
   7. Chọn On (Bật).

  3. Hiển thị khóa WPA của Tivi.
   1. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
   4. Chọn Set-up (Thiết lập).
   5. Chọn Network (Mạng).
   6. Chọn Wi-Fi Direct Settings (Cài đặt Wi-Fi Direct).
   7. Nhấn nút Options (Tùy chọn).
   8. Chọn Manual (Thủ công).
   9. Chọn Other Method (Phương pháp khác).

    LƯU Ý: Mã SSID và mã WPA sẽ hiển thị trên màn hình Tivi.

   10. Trong mục cài đặt Wi-Fi của thiết bị Wi-Fi Direct, chọn mã SSID của Tivi và nhập mã WPA hiển thị trên màn hình Tivi là mật khẩu.

  LƯU Ý: