ID bài viết : 00143465 / Sửa lần cuối : 06/05/2021

Đăng ký Điều khiển cảm ứng từ xa hoặc Điều khiển từ xa bằng giọng nói của tôi luôn bị lỗi.

Không thể đăng ký chức năng Điều khiển từ xa bằng giọng nói.

  Làm theo các bước sau đây để ghép nối lại điều khiển từ xa.

  1. Tháo pin trong điều khiển từ xa ra rồi lắp lại.
   LƯU Ý: Quá trình ghép nối có thể thất bại nếu pin ở mức thấp. Thay pin mới và thử ghép nối lại.
  2. Đặt Bluetooth hoặc Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) trong Settings (Cài đặt) thành Off (Tắt), sau đó đặt lại thành On (Bật).
   1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt).   Cách truy cập Settings (Cài đặt): 
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Bluetooth.
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
    • Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
    • Chọn BRAVIA Settings (Cài đặt BRAVIA).
   3. Chọn Bluetooth rồi tắt.
   4. Chọn lại Bluetooth và bật lại.
  3. Nếu Tivi đã được ghép nối với điều khiển từ xa, hãy bỏ ghép nối. Làm theo các bước dưới đây để kiểm tra xem Tivi đã được ghép nối với điều khiển từ xa hay chưa.
   LƯU Ý: Ngoại trừ dòng X74H / X75H, W8 và X7 và dòng A9F, Z9F, A9G, Z9G, X95G, X85G (55, 65, 75, 85) có phần mềm Tivi được cập nhật lên phiên bản 6.4960 trở lên, các mẫu Tivi được phát hành năm 2020 trở đi có thể bỏ qua bước này.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện).
    • Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
   4. Kiểm tra để xem thông tin thiết bị (ví dụ: SONY TV RC MIC 001) của điều khiển từ xa có hiển thị hay không.
    • Nếu thông tin thiết bị của điều khiển từ xa không hiển thị, hãy kiểm tra bước 4 sau đây.
    • Nếu thông tin thiết bị của điều khiển từ xa hiển thị, thực hiện các bước sau đây để bỏ ghép nối.
     1. Chọn thông tin thiết bị của điều khiển từ xa.
     2. Chọn Unpair (Bỏ ghép nối).
     3. Chọn OK.
  4. Ghép nối lại điều khiển từ xa.
   LƯU Ý:
   • Nếu điều khiển từ xa được đăng ký với Tivi khác, hãy tắt Tivi đó và làm theo các bước bên dưới để đăng ký lại điều khiển từ xa của bạn vào Tivi mong muốn.
   • Có hai loại điều khiển từ xa được đề cập trong câu trả lời này. Dấu micrô được in trên cả hai loại, như minh họa trong hình ảnh này.
   • Vị trí của các nút/dấu micrô có thể khác nhau, tùy thuộc vào khu vực hoặc mẫu máy của bạn.
    hình ảnh bảng cảm ứng điều khiển từ xa và điều khiển từ xa hỗ trợ nhận dạng giọng nói
    1. Điều khiển cảm ứng từ xa
    2. Điều khiển từ xa hỗ trợ nhận dạng giọng nói

  Khi sử dụng Loại A (Điều khiển cảm ứng từ xa)

  Khi sử dụng Loại B (Điều khiển từ xa hỗ trợ nhận dạng giọng nói)

  1. Nếu các bước trên không giúp bạn giải quyết vấn đề, hãy tiến hành đặt lại nguồn.