ID bài viết : 00205062 / Sửa lần cuối : 29/06/2020

Thông báo trên menu Home là gì?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

  Thông báo sẽ xuất hiện trên menu Home khi Tivi chưa được kết nối với Internet hoặc trong khi sử dụng chế độ Picture-in-picture (Hình trong hình).

  Tùy thuộc vào trạng thái kết nối Internet, thông tin chi tiết của thông báo sẽ thay đổi như sau.

  • Chưa bao giờ kết nối với Internet: Unable to access Internet (Không thể truy cập Internet)
  • Không thể kết nối với Wi-Fi: Wi-Fi is not connected (Không kết nối Wi-Fi được)
  • Không thể kết nối với mạng qua cáp LAN: Ethernet is not connected (Không kết nối Ethernet được)
  • Trong khi sử dụng chế độ Picture-in-picture (Hình trong hình): Tên chương trình sẽ hiển thị khi Tivi ở chế độ Picture-in-picture (Hình trong hình), hoặc tên ngõ vào (và thông tin thiết bị, nếu có) sẽ hiển thị khi ngõ vào bên ngoài ở chế độ Picture-in-picture (Hình trong hình).

  Ví dụ:
  Unable to access Internet (Không thể truy cập Internet)
  LƯU Ý: Thông báo cho biết rằng bạn có thể ẩn tạm thời thông báo Tivi không kết nối được với Internet bằng cách chọn DISMISS (BỎ QUA). Thông báo sẽ tắt khi Tivi kết nối được với Internet.

  BD HDMI 2