ID bài viết : 00118498 / Sửa lần cuối : 11/02/2021

Tôi không thể truy cập nội dung dịch vụ mạng của các ứng dụng Google play Store, Movies & TV, Music (Google play), YouTube™ hoặc Games.

  Những ứng dụng này yêu cầu phải có kết nối Internet và cài đặt Date & time (Ngày & giờ) chính xác. Hãy làm theo các bước dưới đây để đảm bảo rằng BRAVIA TV được kết nối với Internet và cài đặt Date & time (Ngày & giờ) chính xác.

  1. Kiểm tra trạng thái mạng.
   Đối với dòng X74H / X75H:
   Đối với các mẫu Tivi khác:
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Help (Trợ giúp).
    Nếu Help (Trợ giúp) không hiển thị, hãy chọn Apps (Ứng dụng) — Help (Trợ giúp).
    LƯU Ý: Bạn cũng có thể hiển thị màn hình Help (Trợ giúp) bằng cách nhấn nút HELP trên điều khiển từ xa.
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Status & Diagnostics (Trạng thái & Chẩn đoán) — Internet connectivity symptoms (Các dấu hiệu kết nối Internet).
    • Chọn Internet connectivity symptoms (Các dấu hiệu kết nối Internet).
  2. Thiết lập cài đặt Date & time (Ngày và giờ). Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết sau đây: 
   Cách điều chỉnh ngày và giờ
   Lưu ý: Nếu bạn gặp phải trạng thái kết nối Internet là “Connected, No Internet” (Đã kết nối, không có Internet), hãy đảm bảo cài đặt thời gian trên Tivi của bạn được đặt thành Network Time (Thời gian trên mạng).  Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết này: Cách giải quyết thông báo lỗi [Network not connected] (Mạng không kết nối)
  3. Xóa bộ nhớ đệm ứng dụng và dữ liệu. Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết sau đây:
   Cách thực hiện xóa dữ liệu và xóa bộ nhớ đệm cho ứng dụng
  4. Thiết lập lại hoặc Khôi phục cài đặt gốc. Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết sau đây:
   Cách thiết lập lại hoặc Khôi phục cài đặt gốc trên Android TV™
   QUAN TRỌNG: Lưu ý rằng nếu bạn tiến hành khôi phục cài đặt gốc, tất cả dữ liệu và cài đặt của Android TV (thông tin cài đặt Wi-Fi và mạng có dây, tài khoản Google và thông tin đăng nhập khác, Google Play và các ứng dụng đã cài đặt khác, v.v.) sẽ bị xóa và Tivi sẽ trở về trạng thái như lúc mua.

  LƯU Ý: Các cài đặt Date & time (Ngày & giờ) cũng có thể ảnh hưởng tới các chức năng sau đây. Nếu cài đặt Date & time (Ngày & giờ) không chính xác thì những chức năng này có thể không hoạt động đúng.

  • Tìm kiếm/Tìm kiếm bằng giọng nói
  • Tác vụ thoại
  • Nền (chế độ bảo vệ màn hình với ảnh phong cảnh)