ID bài viết : 00152958 / Sửa lần cuối : 11/06/2018In

Ứng dụng Netflix đột ngột đóng khi khởi chạy.

  Nếu ứng dụng Netflix đột ngột đóng sau khi khởi chạy, vui lòng thử cách sau đây.

  1. Xóa dữ liệu ứng dụng cho Netflix.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.    
   2. Chọn Settings (Cài đặt).   
   3. Chọn Apps (Ứng dụng) trong danh mục TV (Tivi).   
   4. Chọn System app (Ứng dụng hệ thống).
   5. Chọn Netflix.
   6. Chọn Clear data (Xóa dữ liệu).
   7. Chọn OK.

  2. Sau khi xóa dữ liệu cho ứng dụng Netflix, hãy thử đăng nhập lại.