ID bài viết : 00202576 / Sửa lần cuối : 11/06/2019

Chế độ hiệu chỉnh Netflix là gì?

    Đây là chế độ chất lượng ảnh mà bạn chỉ có thể chọn khi xem Netflix, để thưởng thức nội dung với chất lượng hình ảnh gần với mục đích của nhà sản xuất.