ID bài viết : 00197785 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Lỗi: Rất tiếc, chúng tôi không thể truy cập dịch vụ Netflix. Vui lòng tìm cách khởi động lại ứng dụng Netflix. (mã lỗi: -115)

    Thông báo lỗi này có thể xuất hiện khi bạn chọn hồ sơ người dùng trong ứng dụng Netflix.

    Nếu thông báo này xuất hiện, hãy chọn OK và tìm cách khởi chạy lại ứng dụng Netflix:

    • Tắt nguồn điện của Tivi rồi rút phích cắm. Kết nối lại phích cắm trong 2 phút rồi bật lại nguồn điện.
    • Khởi chạy lại ứng dụng Netflix.