ID bài viết : 00118498 / Sửa lần cuối : 29/10/2019

Tôi không thể truy cập nội dung dịch vụ mạng của các ứng dụng Google play Store, Movies & TV, Music (Google play), YouTube hoặc Games.

  Bạn phải có kết nối Internet và cài đặt Date & time (Ngày & giờ) chính xác để sử dụng các ứng dụng này. Hãy làm theo các bước dưới đây để đảm bảo rằng BRAVIA TV được kết nối với Internet và cài đặt Date & time (Ngày & giờ) chính xác.

  LƯU Ý: Cài đặt Date & time (Ngày & giờ) cũng có thể ảnh hưởng đến các chức năng sau đây. Nếu cài đặt Date & time (Ngày & giờ) không chính xác thì các chức năng này sẽ không thể hoạt động đúng cách.

  1. Kiểm tra trạng thái mạng.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Help (Trợ giúp).
    Đối với Android™ 8.0, chọn Apps (Ứng dụng) và chọn Help (Trợ giúp).
    LƯU Ý: Bạn cũng có thể hiển thị màn hình Help (Trợ giúp) bằng cách nhấn nút HELP (TRỢ GIÚP) trên điều khiển từ xa.
   3. Chọn Internet connectivity symptoms (Các dấu hiệu kết nối Internet).
      
  2. Thiết lập cài đặt Date & time (Ngày & giờ). Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết sau đây: 
   Cách điều chỉnh ngày và giờ

   LƯU Ý: Cài đặt Date & time (Ngày & giờ) cũng có thể ảnh hưởng đến các chức năng sau đây. Nếu cài đặt Date & time (Ngày & giờ) không chính xác thì các chức năng này sẽ không thể hoạt động đúng cách.

   • Tìm kiếm/Tìm kiếm bằng giọng nói
   • Tác vụ thoại
   • Nền (chế độ bảo vệ màn hình với ảnh phong cảnh)
  3. Nếu chỉ có một số ứng dụng không hoạt động sau khi làm theo các bước trên, vui lòng thực hiện Xóa dữ liệu và xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng.
    
  4. Nếu tất cả các ứng dụng đều không hoạt động, vui lòng thiết lập lại Tivi của bạn.
    

  *Android, Google Play và YouTube là nhãn hiệu của Google LLC.