ID bài viết : 00103867 / Sửa lần cuối : 02/04/2020

Cách tắt hoặc thoát khỏi chế độ DEMO trên Tivi (Android TV™ / dòng WxxxB / dòng XxxxB).

  Tính năng của BRAVIA TV được hiển thị ở trên cùng và dưới cùng màn hình.

  QUAN TRỌNG:

  • Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng xem phần Sản phẩm áp dụng ở cuối bài viết này.
  • Nếu cần có thông tin về mẫu Tivi cụ thể để hoàn thành các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

  Thoát khỏi chế độ Demo từ menu cài đặt. Để tìm các bước, hãy chọn mẫu Tivi của bạn từ các tùy chọn sau.

   

  Đối với các mẫu Android TV:

  Đặt Demo Mode (Chế độ Demo) và Picture Reset Mode (Chế độ thiết lập lại ảnh) thành Off (Tắt).

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Retail mode settings (Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ) — Đặt Demo mode (Chế độ Demo) và Picture reset mode (Chế độ đặt lại ảnh) thành Off (Tắt). (Android™ 9)
   HOẶC
   Chọn Retail mode settings (Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ) — Đặt Demo mode (Chế độ Demo) và Picture reset mode (Chế độ đặt lại ảnh) thành Off (Tắt). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)

  LƯU Ý: Tùy theo sản phẩm, bạn cũng có thể hủy bằng cách nhấn và giữ nút TV ở cạnh bên của Tivi.

  Nút Tivi trên thân Tivi

  1. Hình ảnh dòng X9400C nhìn từ phía sau
  2. Hình ảnh dòng X8500C nhìn từ phía sau


  Đối với dòng WxxxB / dòng XxxxB :

  Đặt Demo Mode (Chế độ Demo) và Picture Reset Mode (Chế độ thiết lập lại ảnh) thành Off (Tắt).

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn ẢnhSettings (Cài đặt) trên màn hình HOME (CHÍNH).

    
  3. Chọn Ảnh Preferences (Tùy chọn) hoặc System Settings (Cài đặt hệ thống).


   LƯU Ý:
   • Nếu mẫu máy yêu cầu bạn chọn System Settings (Cài đặt hệ thống), hãy chọn General Set-up (Thiết lập chung) rồi chuyển sang bước 4.

     
   • Đối với mẫu máy yêu cầu bạn chọn Preferences (Tùy chọn), hãy chuyển ngay sang bước 4.
     
  4. Chọn Shop-front Display Setting (Cài đặt hiển thị trước cửa hàng).

    
  5. Demo Mode (Chế độ Demo) và Picture Reset Mode (Chế độ thiết lập lại ảnh) sẽ hiển thị.

    
  6. Đặt Demo Mode (Chế độ Demo) và Picture Reset Mode (Chế độ thiết lập lại ảnh) thành Off (Tắt).