ID bài viết : 00200983 / Sửa lần cuối : 16/08/2018

Lỗi: Update needed (Cần phải cập nhật) xuất hiện mặc dù các thiết bị Internet video đã được cập nhật.

    Nếu thiết bị Internet video vẫn tiếp tục thông báo rằng cần cập nhật sau khi Network Update (Cập nhật mạng) mới nhất đã được thực hiện, có thể cần phải đăng ký thiết bị Internet. Nhấp vào liên kết thích hợp dưới đây để truy cập trang web đăng ký thích hợp.