ID bài viết : 00194278 / Sửa lần cuối : 05/12/2019

Android TV™ không hoạt động bình thường sau khi cập nhật phần mềm.

  Nếu xảy ra các sự cố dưới đây sau khi cập nhật phần mềm, hãy thử quy trình khắc phục có thể áp dụng.

  LƯU Ý: Nếu không khắc phục được sự cố sau khi thử quy trình khắc phục dưới đây, hãy quay về trang đã đưa bạn tới đây và kiểm tra các mục khác.


  • Nút HOME trên điều khiển từ xa không hoạt động hoặc màn hình Home không hiển thị
   Thực hiện Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm) trong System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống).

   1. Nhấn nút HELP trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Help Guide (Hướng dẫn trợ giúp) trong How to use your TV (Cách sử dụng Tivi của bạn).
   3. Chọn Settings (Cài đặt).
   4. Chọn Configuring the TV (Cấu hình Tivi).
   5. Chọn TV (Tivi).
   6. Chọn  Settings (Cài đặt).
   7. Chọn Apps (Ứng dụng).
   8. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn See all apps (Xem tất cả ứng dụng) — Show system apps (Hiển thị ứng dụng hệ thống) — System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống). (Android™ 9)
    • Chọn System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống) trong danh mục System app (Ứng dụng hệ thống). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
   9. Chọn Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm).
   10. Chọn OK.
  • Âm thanh thường xuyên bị gián đoạn
   Hãy kiểm tra cài đặt chế độ thiết lập lại ảnh và chuyển sang Off (Tắt) nếu chế độ này đang On (Bật).

   1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Retail mode settings (Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ) —Picture reset mode (Chế độ đặt lại hình ảnh) — Off (Tắt). (Android 9)
    • Chọn Retail mode settings (Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ) — Picture reset mode (Chế độ đặt lại hình ảnh) — Off (Tắt). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
  • Tivi chuyển sang chế độ demo
   Hãy kiểm tra cài đặt chế độ demo và chuyển sang Off (Tắt) nếu chế độ đó đang On (Bật).
   Để kiểm tra và định cấu hình cài đặt, hãy tham khảo bài viết Cách tắt hoặc thoát khỏi chế độ DEMO trên Tivi (Android TV / Dòng WxxxB / Dòng XxxxB)
    
  • Hướng dẫn chương trình không hiển thị hoặc đã cũ / Không thể tiến hành ghi
   Hãy kiểm tra cài đặt thu nhận thời gian và chuyển sang On (Bật) hoặc Use network time (Sử dụng thời gian mạng) nếu đang ở chế độ Off (Tắt).
   1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Date & Time (Ngày & giờ) — Automatic date & time (Ngày & giờ tự động). (Android 9)
    • Chọn Date & Time (Ngày & giờ) — Automatic date & time (Ngày & giờ tự động). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
   4. Đặt thành On (Bật) hoặc đặt thành Use network time (Sử dụng thời gian mạng).
    LƯU Ý: Nếu bạn chọn On (Bật), hãy đặt Time synchronization (Đồng bộ hóa thời gian) thành Use network-provided time (Sử dụng thời gian do mạng cung cấp).
     
  • Các tiêu đề đã được lưu biến mất khỏi danh sách tiêu đề
   Hãy kiểm tra cài đặt hiển thị của danh sách tiêu đề.
    
   1. Nhấn nút TITLE LIST (DANH SÁCH TIÊU ĐỀ) hoặc REC LIST (DANH SÁCH GHI) trên điều khiển từ xa.
    Nếu điều khiển từ xa không có nút TITLE LIST/REC LIST (DANH SÁCH TIÊU ĐỀ/DANH SÁCH GHI), hãy nhấn nút HOME và chọn Title list (Danh sách tiêu đề).
   2. Chọn Filter (Bộ lọc).
    Nếu Filter (Bộ lọc) không hiển thị, hãy nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển từ xa và chọn Filter (Bộ lọc).
    Ảnh
   3. Nếu Non-playback (Chưa phát lại) hoặc Played (Đã phát) tắt (không có dấu chọn), hãy nhấn nút EnterẢnh để bật (dấu chọn được hiển thị).
    Ảnh
   4. Đảm bảo rằng các tiêu đề được hiển thị trong Title List (Danh sách tiêu đề). 
    LƯU Ý: Đảm bảo chọn ALL (TẤT CẢ) cho mục thể loại từ menu ở bên trái màn hình khi chọn.
    Ảnh