ID bài viết : 00135921 / Sửa lần cuối : 11/11/2019

Cách đặt mã PIN / Cách hủy mã PIN mà bạn đã quên

Tôi đã nhập mã PIN, nhưng mã của tôi không được chấp nhận.

  Bạn có thể đặt mã PIN để sử dụng. Phương pháp đặt/đặt lại mã PIN sẽ khác nhau cho mỗi tính năng.

  Khóa trẻ em (Truyền hình)

  Lập cấu hình các cài đặt khóa trẻ em cho chương trình truyền hình.
  Để thiết lập Parental lock (Broadcast) (Khóa trẻ em (Truyền hình)), vui lòng làm theo các bước dưới đây:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Watching TVParental lock (Broadcast) PIN Code (Tivi đang xem - Khóa trẻ em (Truyền hình) - Mã PIN).
   HOẶC
   Chọn Parental lock (Broadcast)PIN Code (Khóa trẻ em (Truyền hình) - Mã PIN).
  4. Đặt mã PIN gồm 4 chữ số bạn muốn dùng.

  Nếu bạn quên mã PIN, hãy nhập mã PIN chính cho Tivi của bạn.
  LƯU Ý: Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Sony để xác nhận mã PIN chính.

  Khóa trẻ em (Kênh theo dòng sự kiện)

  Lập cấu hình các cài đặt khóa trẻ em cho các kênh phát trực tiếp. Chỉ khả dụng khi Tivi được kết nối Internet và ứng dụng cụ thể được cài đặt.
  Để thiết lập Parental lock (Streaming channels) (Khóa trẻ em (Kênh theo dòng sự kiện))), vui lòng làm theo các bước dưới đây:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Watching TVParental lock (Streaming channels) (Tivi đang xem - Khóa trẻ em (Kênh theo dòng sự kiện)).
   HOẶC
   Chọn Parental lock (Streaming channels) (Khóa trẻ em (Kênh theo dòng sự kiện)).
  4. Đặt mã PIN gồm 4 chữ số bạn muốn dùng.

  Nếu bạn quên mã PIN, hãy thực hiện Factory data reset (Khôi phục dữ liệu gốc) cho Tivi. Nếu bạn cần nhập mã PIN khi thực hiện Factory data reset (Khôi phục dữ liệu gốc), hãy nhập mã PIN chính cho Tivi.

  LƯU Ý:

  Cấu hình hạn chế

  Hạn chế truy cập vào các ứng dụng và nội dung khác.
  Để thiết lập Restricted Profile (Cấu hình hạn chế), vui lòng làm theo các bước dưới đây:

  • Nếu cài đặt PIN lần đầu tiên
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Security & restrictions (Bảo mật & hạn chế) trong danh mục Personal (Cá nhân).
   4. Chọn Restricted profile (Cấu hình hạn chế) hoặc Create restricted profile (Tạo cấu hình hạn chế).
   5. Đặt mã PIN mới.
   6. Nhập lại mã PIN mới.
   7. Nếu có ứng dụng bạn muốn đặt làm ngoại lệ, hãy chọn ứng dụng đó và đặt về Allowed (Được phép).
   8. Nhấn nút BACK (TRỞ LẠI) để quay lại và chọn Enter restricted profile (Vào cấu hình hạn chế).
    
  • Nếu bạn đã thiết lập mã PIN
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Security & restrictions (Bảo mật & hạn chế) trong danh mục Personal (Cá nhân).
   4. Chọn Enter restricted profile (Vào cấu hình hạn chế).

  Bạn cũng cần nhập mã PIN để thực hiện thao tác sau đây.

  • Thoát chế độ cấu hình hạn chế
  • Xóa thông tin khỏi hồ sơ của bạn trong khi không ở chế độ Cấu hình hạn chế

  Nếu bạn quên mã PIN, hãy kiểm tra như sau.

  • Khi thoát khỏi chế độ Cấu hình hạn chế, hãy liên hệ bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Sony để xác nhận mã PIN chính.
  • Khi xóa thông tin khỏi cấu hình của bạn trong khi không ở chế độ Cấu hình hạn chế, hãy thực hiện Factory data reset (Khôi phục dữ liệu gốc).

   Để thực hiện Factory data reset (Khôi phục dữ liệu gốc) cho Android TV, hãy tham khảo:
   Cách khôi phục Android TV về cài đặt gốc.