ID bài viết : 00135921 / Sửa lần cuối : 19/11/2020

Cách đặt mã PIN / Cách hủy mã PIN mà bạn đã quên (Các mẫu Android TV™ năm 2015 đến 2019)

Tôi đã nhập mã PIN, nhưng mã của tôi không được chấp nhận.

  QUAN TRỌNG: 
  ・ Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng kiểm tra phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.
  ・ Đối với các mẫu Android TV năm 2020, hãy tham khảo bài viết Cách đặt mã PIN / Cách hủy mã PIN mà bạn đã quên (Các mẫu Android TV năm 2020).

  Bạn có thể đặt mã PIN để sử dụng. Phương pháp đặt/đặt lại mã PIN sẽ khác nhau cho mỗi tính năng.

  Kiểm soát trẻ em

  Kiểm soát trẻ em / Khóa trẻ em (Truyền hình)

  Kiểm soát trẻ em / Khóa trẻ em (Kênh phát trực tuyến)

  Cấu hình hạn chế