ID bài viết : 00081549 / Sửa lần cuối : 01/04/2019

Tín hiệu Wi-Fi sụt giảm hoặc liên tục mất kết nối.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

  Chọn sản phẩm của bạn và tham khảo phần khắc phục sự cố tương ứng.

  Ảnh Ảnh Ảnh

  Tivi (Android TV)

  Tivi (không phải Android TV)

  Sản phẩm khác