ID bài viết : 00229560 / Sửa lần cuối : 09/04/2020

Treo tường - Giá treo tường tương thích và số đo khoảng cách lỗ bắt vít của BRAVIA TV (mẫu 2015-2019)

  Chọn năm sản xuất mẫu máy và tham khảo Bảng tương thích liên quan.
  Bạn có thể kiểm tra năm sản xuất mẫu máy qua tên dòng máy hoặc tên mẫu máy.

  Mẫu 2019 (xem bảng tương thích)

  • Dòng A8G (KD-55A8G / KD-65A8G)
  • Dòng A9G (KD-55A9G / KD-65A9G / KD-77A9G)
  • Dòng R202G (KLV-32R202G)
  • Dòng R252G (KLV-40R252G)
  • Dòng R302G (KLV-32R302G)
  • Dòng W610G (KDL-32W610G)
  • Dòng W617G (KDL-32W617G)
  • Dòng W622G (KLV-32W622G)
  • Dòng W660G (KDL-32W660G / KDL-43W660G / KDL-50W660G)
  • Dòng W667G (KDL-43W667G / KDL-50W667G)
  • Dòng W672G (KLV-32W672G / KLV-43W672G / KLV-50W672G)
  • Dòng W800G (KDL-43W800G / KDL-49W800G)
  • Dòng X7000G (KD-43X7000G / KD-49X7000G / KD-55X7000G / KD-65X7000G)
  • Dòng X7002G (KD-43X7002G / KD-49X7002G / KD-55X7002G)
  • Dòng X7007G (KD-43X7007G / KD-49X7007G / KD-55X7007G / KD-65X7007G)
  • Dòng X7077G (KD-49X7077G)
  • Dòng X8000G (KD-43X8000G / KD-49X8000G / KD-55X8000G / KD-65X8000G / KD-75X8000G)
  • Dòng X8077G (KD-55X8077G / KD-65X8077G)
  • Dòng X8500G (KD-55X8500G / KD-65X8500G / KD-75X8500G / KD-85X8500G)
  • Dòng X8507G (KD-55X8507G / KD-65X8507G / KD-75X8507G)
  • Dòng X8577G (KD-55X8577G / KD-65X8577G)
  • Dòng X9000G (KD-49X9000G)
  • Dòng X9500G (KD-55X9500G / KD-65X9500G / KD-75X9500G / KD-85X9500G)
  • Dòng X9507G (KD-55X9507G / KD-65X9507G / KD-75X9507G / KD-85X9507G)
  • Dòng Z9G (KD-85Z9G / KD-98Z9G)

   

  Mẫu 2018 (xem bảng tương thích)

  • Dòng A8F (KD-55A8F / KD-65A8F)
  • Dòng A9F (KD-55A9F / KD-65A9F)
  • Dòng R202F (KLV-32R202F)
  • Dòng R252F (KLV-40R252F)
   R302F Series (KLV-32R302F)
  • Dòng R307F (KDL-32R307F)
   Dòng R324F (KLV-32R324F)
   Dòng R326F (KLV-32R326F)
  • Dòng R352F (KLV-40R352F)
  • Dòng R357F (KDL-40R357F)
  • Dòng R422F (KLV-32R422F)
  • Dòng W610F (KDL-32W610F)
  • Dòng W617F (KDL-32W617F)
  • Dòng W622F (KLV-32W622F)
  • Dòng W660F (KDL-32W660F / KDL-43W660F / KDL-50W660F)
  • Dòng W662F (KLV-43W662F / KLV-50W662F)
  • Dòng W667F (KDL-43W667F / KDL-50W667F)
  • Dòng W672F (KLV-32W672F)
  • Dòng W800F (KDL-43W800F / KDL-49W800F)
  • Dòng X7000F (KD-43X7000F / KD-49X7000F / KD-55X7000F / KD-65X7000F)
  • Dòng X7002F (KD-43X7002F / KD-49X7002F / KD-55X7002F)
  • Dòng X7007F (KD-43X7007F / KD-49X7007F / KD-55X7007F / KD-65X7007F)
  • Dòng X7077F (KD-49X7077F / KD-55X7077F)
  • Dòng X7500F (KD-43X7500F / KD-49X7500F / KD-55X7500F / KD-65X7500F)
  • Dòng X7800F (KD-75X7800F)
  • Dòng X8300F (KD-60X8300F / KD-70X8300F)
  • Dòng X8500F (KD-43X8500F / KD-49X8500F / KD-55X8500F / KD-65X8500F / KD-75X8500F / KD-85X8500F)
  • Dòng X8577F (KD-55X8577F)
  • Dòng X9000F (KD-49X9000F / KD-55X9000F / KD-65X9000F / KD-75X9000F / KD-85X9000F)
  • Dòng Z9F (KD-65Z9F / KD-75Z9F)
    

  Mẫu 2017 (xem bảng tương thích)

  • Dòng A1: (KD-55A1 / KD-65A1 / KD-77A1)
  • Dòng R300E (KDL-32R300E)
  • Dòng R302E: (KLV-32R302E)
  • Dòng R324E: (KDL-32R324E)
  • Dòng R326E: (KLV-32R326E)
  • Dòng R350E: (KDL-40R350E)
  • Dòng R352E: (KLV-40R352E)
  • Dòng R422E: (KLV-32R422E)
  • Dòng W610E: (KDL-32W610E)
  • Dòng W617E: (KDL-32W617E)
  • Dòng W622E: (KLV-32W622E)
  • Dòng W660E: (KDL-32W660E / KDL-40W660E / KDL-49W660E)
  • Dòng W667E: (KDL-40W667E / KDL-49W667E)
  • Dòng W672E: (KLV-32W672E / KLV-40W672E / KLV-49W672E)
  • Dòng W750E: (KDL-43W750E / KDL-49W750E)
  • Dòng W757E: (KDL-43W757E / KDL-49W757E)
  • Dòng W772E: (KLV-43W772E / KLV-49W772E)
  • Dòng X6700E: (KD-60X6700E / KD-70X6700E)
  • Dòng X7000E: (KD-43X7000E / KD-49X7000E / KD-55X7000E / KD-65X7000E)
  • Dòng X7002E: (KD-43X7002E / KD-49X7002E / KD-55X7002E / KD-65X7002E)
  • Dòng X7007E: (KD-43X7007E / KD-49X7007E / KD-55X7007E / KD-65X7007E)
  • Dòng X7500E: (KD-43X7500E / KD-49X7500E)
  • Dòng X8000E: (KD-43X8000E / KD-49X8000E / KD-55X8000E)
  • Dòng X8001E: (FW-49X8001E / FW-55X8001E)
  • Dòng X8200E: (KD-43X8200E / KD-49X8200E / KD-55X8200E)
  • Dòng X8500E: (KD-55X8500E / KD-65X8500E / KD-75X8500E)
  • Dòng X8501E: (FW-55X8501E / FW-65X8501E)
  • Dòng X9000E: (KD-49X9000E / KD-55X9000E / KD-65X9000E / KD-75X9000E)
  • Dòng X9001E: (FW-55X9001E / FW-65X9001E)
  • Dòng X9400E / X9300E: (KD-55X9300E / KD-65X9300E / KD-75X9400E)
  • Dòng X9500E: (KD-55X9500E / KD-65X9500E)


  Mẫu 2016 (xem bảng tương thích)

  • Dòng P413D: (KLV-24P413D)
   Dòng R300D: (KDL-32R300D)
  • Dòng R302D: (KLV-32R302D)
  • Dòng R350D: (KDL-40R350D)
  • Dòng R352D: (KLV-40R352D)
  • Dòng R412D: (KLV-32R412D)
  • Dòng S8000D: (KD-50S8000D)
   Dòng S8500D: (KD-55S8500D / KD-65S8500D)
  • Dòng W512D: (KLV-32W512D)
  • Dòng W562D: (KLV-32W562D / KLV-40W562D / KLV-48W562D)
   Dòng W600D (KDL-32W600D)
  • Dòng W602D: (KLV-32W602D)
  • Dòng W607D: (KDL-32W607D)
  • Dòng W650D: (KDL-40W650D / KDL-48W650D / KDL-55W650D)
   Dòng W652D: (KLV-40W652D / KLV-48W652D)
  • Dòng W657D: (KDL-40W657D / KDL-48W657D)
  • Dòng W750D: (KDL-43W750D / KDL-49W750D)
  • Dòng W752D: (KLV-43W752D / KLV-49W752D)
  • Dòng W757D: (KDL-43W757D / KDL-49W757D)
  • Dòng W800D: (KDL-43W800D / KDL-50W800D / KDL-55W800D)
  • Dòng W950D: (KDL-43W950D / KDL-50W950D)
  • Dòng X7000D: (KD-49X7000D / KD-55X7000D)
  • Dòng X7001D: (FW-49X7001D / FW-55X7001D)
  • Dòng X7500D: (KD-65X7500D)
  • Dòng X8000D: (KD-43X8000D / KD-49X8000D)
  • Dòng X8300D: (KD-43X8300D / KD-49X8300D)
   Dòng X8500D: (KD-55X8500D / KD-65X8500D / KD-75X8500D / KD-85X8500D)
   Dòng X8501D: (FW-55X8501D / FW-65X8501D)
   Dòng X9350D: (KD-55X9350D / KD-65X9350D)
  • Dòng X9400D/X9300D: (KD-55X9300D / KD-65X9300D / KD-75X9400D)
  • Dòng Z9D: (KD-100Z9D / KD-65Z9D / KD-75Z9D)
    

  Mẫu 2015 (xem bảng tương thích)

  • Dòng P402C: (KLV-22P402C)
   Dòng P412C: (KLV-24P412C)
   Dòng P422C: (KLV-22P422C / KLV-24P422C)
   Dòng R300C: (KDL-32R300C)
  • Dòng R302C: (KLV-32R302C)
  • Dòng R304C: (KDL-32R304C)
  • Dòng R306C: (KLV-32R306C)
  • Dòng R324D: (KDL-32R324D)
  • Dòng R326D: (KLV-32R326D)
  • Dòng R350C: (KDL-40R350C)
  • Dòng R352C: (KLV-40R352C)
  • Dòng R354D: (KDL-40R354D)
  • Dòng R356D: (KLV-40R356D)
  • Dòng R408C: (KDL-32R408C)
  • Dòng R410C: (KDL-32R410C)
  • Dòng R412C: (KLV-32R412C)
  • Dòng R500C: (KDL-32R500C)
  • Dòng R502C: (KLV-32R502C)
  • Dòng R512C: (KLV-32R512C)
  • Dòng R550C: (KDL-40R550C / KDL-48R550C)
  • Dòng R552C: (KLV-40R552C / KLV-48R552C)
  • Dòng R558C: (KDL-40R558C / KDL-48R558C)
  • Dòng R560C: (KDL-40R560C / KDL-48R560C)
  • Dòng R562C: (KLV-32R562C / KLV-40R562C / KLV-48R562C)
  • Dòng S8500C: (KD-55S8500C / KD-65S8500C)
  • Dòng W800C: (KDL-43W800C / KDL-50W800C / KDL-55W800C)
  • Dòng W850C: (KDL-65W850C / KDL-75W850C)
  • Dòng W950: (KDL-43W950C / KDL-50W950C)
  • Dòng X8000C: (KD-49X8000C / KD-55X8000C)
  • Dòng X8300C: (KD-43X8300C / KD-49X8300C)
  • Dòng X8500C: (KD-43X8500C / KD-49X8500C / KD-55X8500C / KD-65X8500C / KD-75X8500C)
  • Dòng X9100C/X9000C: (KD-55X9000C / KD-65X9000C / KD-75X9100C)
  • Dòng X9400C/X9300C: (KD-55X9300C / KD-65X9300C / KD-75X9400C)