ID bài viết : 00132031 / Sửa lần cuối : 02/04/2020

Không thể kết nối Internet hoặc mạng khi Wifi có mã hóa WEP.

  Khi mật khẩu không chính xác được nhập vào cho các thiết lập mã hóa WEP, một thông báo lỗi không liên quan, chẳng hạn như các thông báo sau đây có thể được hiển thị.

  • Mật khẩu không đúng (WPA key)
  • Không tìm thấy Router
  • Không thể kết nối với Internet
  • Không thể tìm thấy(mạng Wi-Fi của bạn)

  Khi sử dụng Wi-Fi với phương pháp mã hóa WEP, Tivi không thể nhận định một mật khẩu không chính xác. Bởi vì vấn đề này, khi một mật khẩu không chính xác được nhập vào, thông báo lỗi thích hợp sẽ không được hiển thị. Nếu Tivi không thể kết nối với Internet hoặc với mạng, hãy kiểm tra xem liệu bạn có nhập sai mật khẩu hay không, bất kể các thông báo lỗi xuất hiện.

  LƯU Ý: Ngay cả khi thông báo Connected successfully! xuất hiện, Tivi có thể không thể kết nối với Internet vì mật khẩu không đúng. Kiểm tra lại mật khẩu, sau đó thử kết nối lại lần nữa.