ID bài viết : 00140148 / Sửa lần cuối : 19/06/2018

Tên mạng Wifi chồng lên màn hình nhập mật khẩu Wi-Fi của TV Android.

Tên mạng Wifi chồng lên màn hình nhập mật khẩu Wi-Fi của TV Android.

  Nếu tên mạng Wi-Fi quá dài, nó có thể không hiển thị đầy đủ có thể chồng chéo lên màn hình nhập mật khẩu của TV Android. Thay đổi hoặc rút ngắn tên mạng Wi-Fi để tránh điều này xảy ra. Bấm nút BACK trên điều khiển từ xa IR đi kèm để trở về màn hình nhập tên mạng Wi-Fi hoặc làm theo các bước dưới đây ..

  1. Trên điều khiển từ xa IR, bấm nút HOME.
  2. Dưới mục Settings, chọn Settings.
  3. TheoNetwork & Accessories, chọn Network.
  4. Chọn Network setup.
  5. Chọn  Expert.
  6. Chọn Wi-Fi.
  7. Chọn mục Manual.
  8. Rút ngắn tên mạng Wi-Fi