ID bài viết : 00118498 / Sửa lần cuối : 28/02/2020

Tôi không thể truy cập nội dung dịch vụ mạng của các ứng dụng Google play Store, Movies & TV, Music (Google play), YouTube™ hoặc Games.

  Những ứng dụng này yêu cầu phải có kết nối Internet và cài đặt Date & time (Ngày & giờ) chính xác. Hãy làm theo các bước dưới đây để đảm bảo rằng BRAVIA TV được kết nối với Internet và cài đặt Date & time (Ngày & giờ) chính xác.

  1. Kiểm tra trạng thái mạng.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Help (Trợ giúp).
    Nếu Help (Trợ giúp) không hiển thị, hãy chọn Apps (Ứng dụng) — Help (Trợ giúp).
    LƯU Ý: Bạn cũng có thể hiển thị màn hình Help (Trợ giúp) bằng cách nhấn nút HELP (TRỢ GIÚP) trên điều khiển từ xa.
   3. Chọn Internet connectivity symptoms (Các dấu hiệu kết nối Internet).
      
  2. Thiết lập cài đặt Date & time (Ngày và giờ). Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết sau đây: 
   Cách điều chỉnh ngày và giờ
    

  LƯU Ý: Cài đặt Date & time (Ngày & giờ) cũng có thể ảnh hưởng tới các chức năng sau. Nếu cài đặt Date & time (Ngày & giờ) không chính xác thì những chức năng này có thể không hoạt động đúng.

  • Tìm kiếm/Tìm kiếm bằng giọng nói
  • Tác vụ thoại
  • Nền (chế độ bảo vệ màn hình với ảnh phong cảnh)