ID bài viết : 00152650 / Sửa lần cuối : 26/03/2020

Không thể tìm thấy các bài hát được lưu trong Google Play Âm nhạc.

  Nếu bạn không tìm thấy bài hát đã lưu trong Google Play Âm nhạc, việc xóa dữ liệu và bộ nhớ đệm của Google Play Âm nhạc sau đó cập nhật ứng dụng sẽ khắc phục được sự cố.

  Làm theo các bước sau đây để xóa dữ liệu và bộ nhớ đệm và cập nhật Google Play Âm nhạc:

  1. Để xóa dữ liệu và bộ nhớ đệm, hãy làm theo các bước sau đây.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Apps (Ứng dụng) trong danh mục TV (Tivi).
   4. Chọn Google Play music (Google Play Âm nhạc) trong danh mục System app (Ứng dụng hệ thống).
   5. Chọn Clear data (Xóa dữ liệu) và chọn OK.
   6. Chọn Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm) và chọn OK.
     
  2. Để cập nhật ứng dụng, hãy làm theo các bước dưới đây.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Google Play store (Cửa hàng Google Play).
   3. Chọn Auto-update apps (Tự động cập nhật ứng dụng) trong danh mục Settings (Cài đặt).
   4. Chọn Auto-update apps at any time (Tự động cập nhật ứng dụng bất kỳ lúc nào).
    Nếu bạn không muốn tự động cập nhật thì sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy thay đổi cài đặt thành Do not auto-update apps (Không tự động cập nhật ứng dụng).

  LƯU Ý:
  Trong các phiên bản cũ (5.9.18 hoặc cũ hơn) của Google Play Âm nhạc, nội dung lưu trữ trên thiết bị bên ngoài sẽ được hiển thị trước tiên. (Nếu bạn rút thiết bị bên ngoài ra thì nội dung Google Play Âm nhạc sẽ được hiển thị.)