ID bài viết : 00152650 / Sửa lần cuối : 19/07/2016

Không thể tìm thấy nhạc đã lưu trong Google Play Music.

Không thể tìm thấy nhạc đã lưu trong Google Play Music.

  Nếu không thể tìm thấy nhạc đã được lưu vào Google Play music, xóa dữ liệu và bộ nhớ catch của Google Play music và cập nhật ứng dụng sẽ giải quyết được vấn đề này.

  Thực hiện theo các bước dưới đây để xóa các dữ liệu và bộ nhớ cache và cập nhật Google Play music:

  1. Để xóa các dữ liệu và bộ nhớ cache, thực hiện theo các bước dưới đây .
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
   2. Chọn Settings.
   3. Chọn Apps trong mục TV.
   4. Chọn Google Play music trong mục System app.
   5. Chọn Clear data và chọn OK.
   6. Chọn Clear All Data.
   7. Chọn Clear cash và chọn OK.

  2. Để cập nhật các ứng dụng, hãy làm theo các bước dưới đây.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
   2. Chọn Google Play store.
   3. Chọn Auto-update apps trong mục Settings.
   4. Chọn Auto-update apps at any time.
    Nếu bạn không muốn tự động cập nhật, sau khi cập nhật hoàn tất, thay đổi các thiết lập sang Không tự động cập nhật ứng dung (Do not auto-update apps).

  LƯU Ý:
  Ở các phiên bản trước (5.9.18 hoặc cũ hơn) của Google play music, nội dung lưu trữ bên ngoài được hiển thị đầu tiên. (Nếu bạn loại bỏ các lưu trữ ngoài, nội dung Google play music sẽ hiển thị.)