ID bài viết : 00134347 / Sửa lần cuối : 26/06/2019

Không thể tìm thấy Android TV™ dưới dạng thiết bị Chromecast tích hợp (Google Cast) hoặc đã tìm thấy Android TV nhưng kết nối thất bại.

  Mỗi bước trong các bước này là một giải pháp có thể khắc phục được sự cố, hãy kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục chưa sau khi hoàn thành mỗi bước.

   1. Đảm bảo rằng thiết bị và Tivi của bạn được kết nối với cùng một mạng tại nhà.
   2. Đảm bảo ứng dụng Google Cast Receiver hoặc Chromecast tích hợp không bị tắt trong Android TV™.
    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn  Settings (Cài đặt).
    3. Chọn Apps (Ứng dụng).
    4. Chọn Google Cast Receiver hoặc Chromecast built-in (Chromecast tích hợp).
    5. Đặt thành Enable (Bật).
   3. Xóa dữ liệu trên ứng dụng chức năng Cast, Android System WebViewChromecast built-in (Chromecast tích hợp).
    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn  Settings (Cài đặt).
    3. Chọn Apps (Ứng dụng).
    4. Chọn ứng dụng chức năng Cast.
    5. Chọn Clear data (Xóa dữ liệu) rồi chọn OK.
     LƯU Ý:
   4. Thiết lập lại Tivi và thiết bị di động.
   5. Cập nhật phần mềm mới nhất cho Tivi.
    Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo: Làm cách nào để cập nhật phần mềm/firmware cho Android TV?
     
   6. Sử dụng quy trình sau đây để gỡ cài đặt các bản cập nhật cho Android System WebViewChromecast built-in (Chromecast tích hợp).
    Sau khi gỡ cài đặt bản cập nhật, hãy thiết lập lại Tivi và cập nhật 2 ứng dụng này lên phiên bản mới nhất.
    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn  Settings (Cài đặt).
    3. Chọn Apps (Ứng dụng).
    4. Chọn Android System WebView.
    5. Chọn Uninstall updates (Gỡ bỏ bản cập nhật) và chọn OK.
    6. Nhấn nút BACK trên điều khiển từ xa để quay lại màn hình Apps (Ứng dụng).
    7. Chọn Chromecast built-in (Chromecast tích hợp).
    8. Chọn Uninstall updates (Gỡ bỏ bản cập nhật) và chọn OK.
    9. Sau khi gỡ cài đặt bản cập nhật, thiết lập lại Tivi.
    10. Cập nhật 2 ứng dụng nói trên lên phiên bản mới nhất từ Google Play store (Cửa hàng Google Play).
   7. Từ My Apps (Ứng dụng của tôi) trên ứng dụng Google Play Store (Cửa hàng Google Play), cập nhật tất cả các ứng dụng đã cài đặt trong Tivi lên phiên bản mới nhất.
   8. Đảm bảo rằng thiết bị và Tivi của bạn có các cài đặt thời gian chính xác.
    Để thiết lập ngày và giờ của Tivi, hãy tham khảo nội dung sau đây: Cách điều chỉnh ngày và giờ
   9. Tắt ứng dụng chạy Chromecast (chạy Google Cast) trên thiết bị di động và khởi động lại.
    LƯU Ý: Để biết thêm chi tiết về cách tắt và khởi động lại ứng dụng, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn cho thiết bị di động của bạn.
   10. Khởi động lại bộ định tuyến không dây. (Rút phích cắm bộ định tuyến, đợi khoảng 1 phút rồi cắm lại.)