ID bài viết : 00094518 / Sửa lần cuối : 06/01/2021

Thiếu một hoặc nhiều kênh Internet video.


  LƯU Ý: Nếu cần có thông tin về mẫu thiết bị cụ thể liên quan đến các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn vận hành đi kèm sản phẩm.

  Thứ tự kênh, ứng dụng hoặc các kênh có sẵn trên thiết bị Internet video (như dịch vụ Netflix* video, YouTube* video hoặc Slacker* radio) có thể thay đổi ngẫu nhiên. Tuy nhiên, để tránh tình trạng các kênh có sẵn bị bỏ qua, hãy đảm bảo rằng bạn đã tải xuống bản cập nhật phần mềm hệ thống (phần mềm điều khiển firmware) mới nhất.

  * Các dịch vụ nội dung không có sẵn ở tất cả các quốc gia.

  Một lý do khác dẫn tới ứng dụng Internet video có thể biến mất hoặc bị xóa khỏi menu của thiết bị Internet video là khi các cài đặt Internet thay đổi. Cài đặt Internet có thể thay đổi vì những lý do sau đây:

  • Thiết bị Internet video đang được sử dụng ở một quốc gia hoặc khu vực khác. Các ứng dụng Internet video hoạt động dựa trên khu vực và có thể không hoạt động ở các quốc gia hoặc khu vực khác.
  • Các cài đặt mạng, như Giao thức Internet (IP) bị Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) thay đổi. Trong trường hợp này, bạn có thể cần đặt lại thiết bị mạng và thiết lập lại mạng từ menu của thiết bị Internet video.
  • Thay thế hoặc thay đổi ISP. Ngay cả khi phần cứng Mạng không thay đổi, bạn vẫn có thể cần đặt lại thiết bị mạng và thiết lập lại mạng từ menu của thiết bị Internet video.

  Sử dụng các bước khắc phục sự cố bổ sung sau đây nếu vẫn thiếu kênh Internet video hoặc các ứng dụng:

  QUAN TRỌNG:

  1. Vui lòng thực hiện cập nhật phần mềm để có phần mềm mới nhất.

   LƯU Ý: Nếu phần mềm mới nhất đã được cài đặt, thông báo No updates available (Không có bản cập nhật) hoặc The Most current update is being used (Bản cập nhật mới nhất đang được sử dụng) sẽ xuất hiện.

  2. Từ menu của thiết bị Internet video, chọn Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet).

   LƯU Ý
   :
   • Bước này không cần thiết trên Android TV.
   • Đối với Blu-ray, hãy làm theo các bước bổ sung để chọn Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet):
   1. Chọn Setup (Thiết lập).
   2. Chọn Resetting (Thiết lập lại).
   3. Chọn Initialize Personal Information (Khởi tạo thông tin cá nhân).
   4. Chọn OK.

  3. Đặt lại modem và bộ định tuyến.
  4. Thực hiện lại quy trình Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet).
   LƯU Ý: Bước này không cần thiết trên Android TV.
  5. Khôi phục lại các cài đặt gốc cho thiết bị Internet video.

  LƯU Ý: