ID bài viết : 00203943 / Sửa lần cuối : 05/12/2019

Dải động Dolby là gì? Cách thiết lập ra sao?

  Bạn có thể thiết lập Dolby Dynamic Range (Dải động Dolby) theo quy trình sau đây.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) hoặc Sound (Âm thanh).
  4. Chọn Sound (Âm thanh).
  5. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).
   LƯU Ý: Nếu Advanced settings (Cài đặt nâng cao) không hiển thị, hãy bỏ qua bước này.
  6. Chọn Volume level adjustment (Điều chỉnh mức âm lượng) hoặc Input related (Ngõ vào liên quan).
  7. Chọn Dolby Dynamic Range (Dải động Dolby).
  8. Chọn Standard (Tiêu chuẩn) hoặc Compressed (Nén).

  Sau đây là phần giải thích cho từng cài đặt:

  • Standard (Tiêu chuẩn): Chế độ này sử dụng dải động rộng nhất (chênh lệch giữa mức âm thanh nhỏ nhất và mức âm thanh lớn nhất).
   Do tín hiệu được trực tiếp phát lại nên tín hiệu âm thanh nhỏ sẽ tiếp tục ở mức nhỏ và tín hiệu âm thanh lớn sẽ tiếp tục ở mức lớn.
  • Compressed (Nén): Chế độ này nén mức chênh lệch âm lượng và tăng âm lượng tổng thể.
   Âm thanh dễ nghe hơn, bất kể dải động của nguồn âm thanh là gì.

  LƯU Ý: Cài đặt này ảnh hưởng đến các nguồn âm thanh Dolby Digital, Dolby Digital Plus và Dolby AC-4.