ID bài viết : 00271429 / Sửa lần cuối : 18/09/2023In

Khi bật tính năng TalkBack, Tivi không thể điều khiển các thiết bị được kết nối qua HDMI (CEC).

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này. Để kiểm tra xem bạn có loại Tivi nào, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV™, Android TV™ hay loại Tivi khác không.

  Tivi không hỗ trợ chuyển Key passing of CEC (Chuyển khóa CEC) khi tính năng TalkBack được bật. Nếu bạn muốn điều khiển thiết bị được kết nối qua HDMI, hãy tắt tính năng TalkBack hoặc sử dụng tính năng Screen Reader (Trình đọc màn hình) thay vì TalkBack.

  Đối với Google TV

  Cách dừng TalkBack từ menu Quick Settings (Cài đặt nhanh):

  Cách kích hoạt Screen Reader (Trình đọc màn hình) từ menu Quick Settings (Cài đặt nhanh):

  Đối với Android TV

  Cách dừng TalkBack từ menu HOME:

  Cách kích hoạt Screen Reader (Trình đọc màn hình) từ menu HOME: