ID bài viết : 00259671 / Sửa lần cuối : 06/04/2021In

Tôi không thể chọn thiết bị HDMI trong chế độ Cấu hình hạn chế

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng kiểm tra phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.

    Trong chế độ Restricted Profile (Cấu hình hạn chế), bạn không thể chọn thiết bị HDMI vì chế độ này hạn chế truy cập vào ứng dụng và nội dung khác.

    Chọn thiết bị HDMI được kết nối trong Input (Ngõ vào) trước khi vào chế độ Restricted Profile (Cấu hình hạn chế).