ID bài viết : 00255952 / Sửa lần cuối : 26/09/2023In

Xuất hiện thông báo về bản cập nhật phần mềm cho điều khiển từ xa.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Ngay cả khi bạn chọn Close (Đóng) để đóng thông báo cập nhật, thông báo này sẽ xuất hiện lại khi bạn khởi động lại Tivi. Để cải thiện độ ổn định của điều khiển từ xa, bạn nên cập nhật phần mềm điều khiển từ xa.

  Lưu ý đối với các mẫu Android TV™ 2020 (ngoại trừ các dòng X90H và KM-X9000H) và các mẫu Android TV 2019: Sau khi cập nhật phần mềm Tivi lên phiên bản 6.4960, thông báo cập nhật phần mềm điều khiển từ xa của Tivi có thể xuất hiện.


  H1: Màn hình xuất hiện thông báo Software update for the remote control is available (Đã có bản cập nhật phần mềm cho điều khiển từ xa). Không có gì xảy ra sau khi cập nhật phần mềm điều khiển từ xa.

  Lưu ý: Màn hình hiển thị có thể khác tùy theo mẫu máy hoặc phiên bản hệ điều hành. Hãy xem ví dụ sau đây.

  Màn hình hiển thị “Software update for the remote control is available” (Đã có bản cập nhật phần mềm cho điều khiển từ xa)

  Đ1: Bản cập nhật này bao gồm một cải tiến về độ ổn định của điều khiển từ xa Tivi. Phần mềm điều khiển từ xa ban đầu của Tivi không cho phép hiển thị thông báo pin yếu. Sau khi cập nhật phần mềm, bạn sẽ thấy thông báo xuất hiện khi pin yếu.

  • Nếu bạn muốn cập nhật phần mềm điều khiển từ xa:
   Nhấn Update now (Cập nhật ngay). Trong khi cập nhật, hãy để điều khiển từ xa của Tivi gần Tivi và không tháo pin. Quá trình cập nhật phần mềm sẽ mất vài phút.
  • Nếu bạn không muốn cập nhật phần mềm điều khiển từ xa ngay bây giờ:
   Nhấn Close (Đóng). Bạn có thể cập nhật phần mềm vào lúc khác bằng cách làm theo Đ3.

  H2: Cập nhật phần mềm điều khiển từ xa của Tivi không thành công.

  Lưu ý: Màn hình hiển thị có thể khác tùy theo mẫu máy hoặc phiên bản hệ điều hành. Hãy xem ví dụ sau đây.

  Màn hình hiển thị “Update failed” (Cập nhật không thành công)

  Đ2: Nhấn Try again (Thử lại) và trong khi cập nhật, hãy đảm bảo giữ điều khiển từ xa của Tivi gần Tivi và không tháo pin.

  • Nếu vẫn không cập nhật thành công:
   Hãy thay pin mới cho điều khiển từ xa của Tivi và thử cập nhật lại.
  • Nếu cập nhật không thành công ngay cả khi đã thay pin:
   Hãy nhấn và giữ nút NGUỒN trên điều khiển từ xa trong khoảng 5 giây để khởi động lại Tivi, sau đó thử cập nhật lại.

  H3: Tôi đã đóng thông báo Software update for the remote control is available (Đã có bản cập nhật phần mềm cho điều khiển từ xa). Bây giờ làm cách nào để cập nhật phần mềm điều khiển từ xa?

  Đ3: Làm theo các bước dưới đây để cập nhật phần mềm điều khiển từ xa của Tivi:

  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Remote control (Điều khiển từ xa) — Software update (Cập nhật phần mềm) — Update (Cập nhật).