ID bài viết : 00225538 / Sửa lần cuối : 07/12/2020In

Thông tin cá nhân của tôi có được giữ bảo mật khi tải xuống ứng dụng từ Cửa hàng Google Play không?

    Tất cả nhà phát triển ứng dụng đều phải tuân thủ Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của các dịch vụ Google trong việc xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện của ứng dụng mà bạn muốn sử dụng trước khi tải xuống.