ID bài viết : 00206189 / Sửa lần cuối : 17/10/2023In

Chấm xúc giác trên các nút của điều khiển từ xa Tivi

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

    Điều khiển từ xa của Tivi có các chấm xúc giác trên các nút PLAY, PLAY/PAUSE, AUDIO, số 5Channel Up (Kênh trên) để giúp bạn xác định nút mục tiêu một cách dễ dàng.
    Ví dụ: nút Channel (Kênh) và Volume (Âm lượng) có hình dạng như nhau, nhưng bạn có thể phân biệt hai nút này vì nút Channel Up (Kênh trên) có chấm xúc giác.

    Lưu ý: Ngoại trừ khi điều khiển từ xa không có các nút tương ứng này.