ID bài viết : 00225382 / Sửa lần cuối : 21/08/2020In

Hãy kiểm tra như sau:

  Để thiết lập Mạng cục bộ (LAN) theo đúng cách, bạn cần đáp ứng những điều sau đây:

  • Tivi của bạn phải hỗ trợ Internet. Nếu bạn không chắc, hãy kiểm tra thông số kỹ thuật

  • Bạn cần có gói đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ Internet

  • Bạn cần có modem/bộ định tuyến và cáp LAN (cáp Ethernet)

  Một thiết lập điển hình sẽ trông như sau:

  Cách thiết lập mạng LAN có dây

  1. Thiết lập bộ định tuyến LAN bằng cách làm theo các hướng dẫn của nhà cung cấp bộ định tuyến

  2. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn HOME > Settings (Cài đặt) > Network (Mạng) > Network Setup (Thiết lập mạng). Màn hình khởi động xuất hiện

  3. Chọn Wired Setup (Thiết lập mạng có dây) > Auto (Tự động) hoặc Custom (Tùy chỉnh)

   • Auto (Tự động): Cho phép tự động cấu hình mạng có dây
   • Custom (Tùy chỉnh): Cho phép cấu hình thủ công địa chỉ IP và máy chủ proxy
  4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình

  Sự cố có được khắc phục không?

  Không, chuyển đến bước tiếp theo

   

   

  Quay lại Menu chính