ID bài viết : 00225379 / Sửa lần cuối : 21/08/2020In

Cách thiết lập mạng không dây

  Bạn có 4 tùy chọn khác nhau để thiết lập Tivi của bạn với mạng không dây:

  Tùy chọn 1: Sử dụng nút WPS

  WPS là một tiêu chuẩn cho việc thiết lập mạng không dây tại nhà an toàn và dễ dàng bằng cách nhấn nút WPS trên bộ định tuyến Internet không dây. Trước khi thiết lập mạng không dây, hãy kiểm tra tính khả dụng, tìm vị trí nút WPS trên bộ định tuyến và tìm hiểu cách sử dụng nút.

  Để kết nối với mạng không dây bằng WPS, bộ định tuyến Internet không dây của bạn cần hỗ trợ tiêu chuẩn WPS.

  1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME
  2. Chọn Settings (Cài đặt)
  3. Chọn Network Setup (Thiết lập mạng)
  4. Chọn Wireless Setup (Thiết lập mạng không dây)
  5. Chọn WPS (Push Button)
  6. Làm theo các hướng dẫn xuất hiện trên màn hình thiết lập

  Tùy chọn 2: Sử dụng nút WPS và mã PIN

  Để kết nối với mạng không dây bằng WPS, bộ định tuyến Internet không dây của bạn cần hỗ trợ tiêu chuẩn WPS.

  1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME
  2. Chọn Settings (Cài đặt)
  3. Chọn Network Setup (Thiết lập mạng)
  4. Chọn Wireless Setup (Thiết lập mạng không dây)
  5. Chọn WPS (PIN) cho phương pháp kết nối mã PIN
  6. Làm theo các hướng dẫn xuất hiện trên màn hình thiết lập

  Tùy chọn 3: Sử dụng tên mạng không dây tiêu chuẩn (SSID) và mã bảo mật

  Cần có SSID (tên mạng không dây) và mã bảo mật (phím WEP hoặc WPA) để kết nối với mạng không dây. Nếu bạn không biết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của bộ định tuyến hoặc liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn.

  1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME
  2. Chọn Settings (Cài đặt)
  3. Chọn Network Setup (Thiết lập mạng)
  4. Chọn Wireless Setup (Thiết lập mạng không dây)
  5. Chọn Scan (Quét)
  6. Chọn mạng kết nối của bạn từ danh sách
  7. Làm theo các hướng dẫn xuất hiện trên màn hình thiết lập

  Tùy chọn 4: Kết nối với mạng không dây không bảo mật

  LƯU Ý: Cần có SSID (tên mạng không dây) để kết nối với mạng không dây.

  1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME
  2. Chọn Settings (Cài đặt)
  3. Chọn Network Setup (Thiết lập mạng)
  4. Chọn Wireless Setup (Thiết lập mạng không dây)
  5. Chọn Scan (Quét)
  6. Chọn mạng kết nối của bạn từ danh sách
  7. Làm theo các hướng dẫn xuất hiện trên màn hình thiết lập

  Sự cố có được khắc phục không?

  Không, chuyển đến bước tiếp theo

   

   

  Quay lại Menu chính