ID bài viết : 00197369 / Sửa lần cuối : 16/05/2022In

Khắc phục sự cố trên Android TV™ hoặc Google TV™: Cách kiểm tra ứng dụng đã tải xuống có gây ra sự cố hay không và phương pháp khắc phục sự cố

  Hãy kiểm tra như sau.

  Nếu BRAVIA TV không hoạt động đúng thì có thể ứng dụng đã tải xuống đang ảnh hưởng tới hoạt động của Tivi. Khởi động Tivi ở Safe Mode (Chế độ an toàn) và kiểm tra xem hiện tượng lỗi này có tiếp tục xảy ra hay không khi tắt ứng dụng đã tải xuống. Để biết chi tiết về cách sử dụng Safe Mode (Chế độ an toàn), hãy tham khảo bài viết Làm cách nào để bật/tắt Chế độ an toàn?.

  Nếu bạn có thể khởi động Tivi ở Safe Mode (Chế độ an toàn) và xác nhận rằng ứng dụng đã tải xuống đang ảnh hưởng tới hoạt động của Tivi, hãy thử các bước khắc phục sự cố sau đây:

  1. Từ Google Play Store (Cửa hàng Google Play), cập nhật ứng dụng đã tải xuống mà bạn cho rằng đang gây ra sự cố lên phiên bản mới nhất hiện có.
  2. Làm theo các bước sau đây để thực hiện quy trình Clear data (Xóa dữ liệu):
   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Apps (Ứng dụng) — See all app (Xem tất cả ứng dụng) — ứng dụng gặp sự cố. (Android™ 9 trở lên)
    • Chọn Apps (Ứng dụng) — ứng dụng gặp sự cố trong danh mục System app (Ứng dụng hệ thống) hoặc Running app (Ứng dụng đang chạy). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
   3. Chọn Clear data (Xóa dữ liệu) rồi chọn OK.
  3. Tham khảo trang web ứng dụng, địa chỉ email được liệt kê hoặc FULL DESCRIPTION (MÔ TẢ ĐẦY ĐỦ) của từng ứng dụng.
   Lưu ý: Các bước thực hiện bên dưới có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

   Đối với Google TV

   Đối với Android TV

  4. Cân nhắc gỡ cài đặt ứng dụng.

  Lưu ý: Khắc phục sự cố liên quan: Khắc phục sự cố trên Android TV hoặc Google TV: Việc khởi động lại Tivi và các bản cập nhật phần mềm có những lợi ích gì? / Sự cố với âm thanh và màn hình