ID bài viết : 00226605 / Sửa lần cuối : 18/04/2022In

Làm thế nào để kiểm tra chất lượng hình ảnh và âm thanh của Android TV™ hoặc Google TV™?

  Nếu bạn cảm thấy hình ảnh/âm thanh phát ra từ tivi không ổn thì có một cách dễ dàng để xác nhận xem liệu có sự cố hay không.

  Thực hiện kiểm tra hình ảnh và âm thanh

  Thực hiện các bước sau đây để kiểm tra hình ảnh và âm thanh.

  1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút HELP hoặc nhấn nút (HOME) và chọn Apps (Ứng dụng) → See all (Xem tất cả) → Help (Trợ giúp).
   Lưu ý: Nếu Tivi của bạn không có Apps (Ứng dụng) trên menu home, hãy làm theo các bước từ nút HELP.
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:

   • Chọn Status & Diagnostics (Trạng thái & Chẩn đoán) → Picture/Sound Symptoms (Các dấu hiệu hình ảnh/âm thanh) hoặc Picture/Sound test (Kiểm tra hình ảnh / âm thanh).
   • Chọn Problem diagnosis (Chẩn đoán sự cố) → Picture/Sound Symptoms (Các dấu hiệu hình ảnh/âm thanh).
   • Chọn Picture/Sound Symptoms (Các dấu hiệu hình ảnh/âm thanh).


   Hình ảnh trên là ví dụ về màn hình Tivi chạy Android 9 và 10.

  3. Chọn Start (Bắt đầu) để thực hiện kiểm tra hình ảnh và âm thanh.
  4. Hình ảnh và âm thanh mẫu sẽ được phát ra. Kiểm tra xem hình ảnh và âm thanh hiển thị/phát ra có ổn hay không. Để hủy kiểm tra, nhấn nút BACK trên điều khiển từ xa.
  5. Khi kiểm tra hoàn tất, màn hình Picture and sound test is complete! (Kiểm tra hình ảnh và âm thanh đã hoàn tất!) sẽ xuất hiện. Để kết thúc kiểm tra, chọn Finish (Kết thúc). Để kiểm tra lại, chọn Restart the test (Bắt đầu lại kiểm tra) hoặc Start again (Bắt đầu lại).