ID bài viết : 00132031 / Sửa lần cuối : 06/09/2023In

Không thể kết nối với Internet hoặc mạng khi Wi-Fi có mã hóa WEP.

  Khi nhập mật khẩu không chính xác cho cài đặt mã hóa WEP, một thông báo lỗi không liên quan, chẳng hạn như sau, sẽ được hiển thị. 

  • Router not found (Không tìm thấy bộ định tuyến)
  • Could not connect to the Internet (Không thể kết nối với Internet)
  • Could not find (your Wi-Fi network) (Không thể tìm thấy (mạng Wi-Fi của bạn))

  Khi sử dụng Wi-Fi bằng phương thức mã hóa WEP, Tivi không nhận biết được mật khẩu sai. Do đó, khi bạn nhập mật khẩu sai, thông báo lỗi thích hợp sẽ không hiển thị. Nếu Tivi không thể kết nối với Internet hoặc mạng, hãy kiểm tra xem mật khẩu đã được nhập chính xác hay chưa, bất kể có thông báo lỗi xuất hiện hay không.

  LƯU Ý: Ngay cả khi thông báo Connected successfully! (Kết nối thành công!) được hiển thị, Tivi cũng có thể không kết nối được với Internet do mật khẩu không chính xác. Hãy kiểm tra mật khẩu, sau đó thử kết nối lại.


  Bài viết liên quan: Không thể kết nối Android TV™ với Internet: cách thực hiện chẩn đoán mạng