ID bài viết : 00151553 / Sửa lần cuối : 10/10/2023In

Cách xác nhận địa chỉ MAC trên Google TV™ hoặc Android TV™.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Xác nhận địa chỉ MAC như sau.

  1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút HELP hoặc nhấn nút (HOME) và chọn Apps (Ứng dụng) → See all (Xem tất cả) → Help (Trợ giúp).
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Status & Diagnostics (Trạng thái & Chẩn đoán) → Network status and diagnostics (Trạng thái mạng và chẩn đoán).
   • Chọn Status & Diagnostics (Trạng thái & Chẩn đoán) → View network status (Xem trạng thái kết nối mạng).
   • Chọn View network status (Xem trạng thái kết nối mạng).
   • Chọn Contact us (Liên hệ với chúng tôi).
   • Chọn Contact & Support (Liên hệ & Hỗ trợ) → System Information (Thông tin hệ thống) → MAC Address (Wired)/MAC Address (Wireless) (Địa chỉ MAC (Có dây)/Địa chỉ MAC (Không dây)).

  Lưu ý:

  • Khi bạn kết nối Tivi với mạng bằng mạng LAN có dây, địa chỉ MAC của giao diện mạng LAN có dây sẽ hiển thị.
  • Khi bạn kết nối Tivi với mạng bằng Wi-Fi, địa chỉ MAC của giao diện Wi-Fi sẽ hiển thị.
  • Khi bạn không kết nối Tivi với mạng, địa chỉ MAC của cả giao diện mạng LAN có dây và Wi-Fi sẽ hiển thị.