ID bài viết : 00143446 / Sửa lần cuối : 17/10/2023In

Màn hình bị nhấp nháy, chớp sáng hoặc nhiễu khi xem các cảnh quay tối.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Có thể tạo ra nhiễu trong khi ghi video hoặc hình ảnh. Loại nhiễu này có thể xuất hiện khi máy ảnh có cài đặt độ phân giải cao ghi lại cảnh quay vào ban đêm hoặc trong không gian tối.

  Để khắc phục sự cố này, hãy điều chỉnh các cài đặt sau đây trên Android TV™ hoặc Google TV™ của bạn.

  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) → Picture & Sound (Hình ảnh và âm thanh) → Picture (Hình ảnh) → Clarity (Độ rõ nét).
   • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) → Picture (Hình ảnh) → Clarity (Độ rõ nét).
   • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) → Picture (Hình ảnh) → Advanced settings (Cài đặt nâng cao) → Clarity (Độ rõ nét).
   • Chọn Display (Hiển thị) → Picture (Hình ảnh) → Advanced settings (Cài đặt nâng cao) → Clarity (Độ rõ nét).
  3. Điều chỉnh các cài đặt sau đây:
   • Chuyển Digital noise reduction (Giảm nhiễu kỹ thuật số) từ Auto (Tự động) thành High (Cao).
   • Chuyển Random noise reduction (Giảm nhiễu ngẫu nhiên) từ Auto (Tự động) thành High (Cao).
    Lưu ý: Đối với một số nguồn video, nhiễu vẫn có thể xuất hiện khi Random noise reduction (Giảm nhiễu ngẫu nhiên) được cài đặt từ Auto (Tự động) thành High (Cao). Trong trường hợp này, hãy cài đặt Random noise reduction (Giảm nhiễu ngẫu nhiên) thành Off (Tắt).
   • Giảm Sharpness (Độ nét) về mức 50.
   • Chuyển Reality Creation (Tạo hình trung thực) từ Auto (Tự động) thành Manual (Thủ công), sau đó giảm giá trị Resolution (Độ phân giải).