ID bài viết : 00143465 / Sửa lần cuối : 19/09/2023In

Đăng ký Điều khiển từ xa trên bảng cảm ứng hoặc Điều khiển từ xa bằng giọng nói của tôi luôn bị lỗi.

Không thể đăng ký chức năng Điều khiển từ xa bằng giọng nói.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Làm theo các bước sau đây để ghép nối lại điều khiển từ xa.

  1. Tháo và lắp lại pin điều khiển từ xa.
   Lưu ý: Quá trình ghép nối có thể không thành công nếu mức pin yếu. Thay pin mới và thử ghép nối lại.
  2. Trong phần Settings (Cài đặt), tắt Bluetooth rồi bật lại.
   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện).
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa và phụ kiện) → Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
    • Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
    • Chọn BRAVIA Settings (Cài đặt BRAVIA).
   3. Chọn Bluetooth rồi tắt.
   4. Chọn lại Bluetooth và bật lại.
  3. Nếu Tivi đã được ghép nối với điều khiển từ xa, hãy bỏ ghép nối. Làm theo các bước dưới đây để kiểm tra xem Tivi đã được ghép nối với điều khiển từ xa hay chưa.
   Lưu ý: Nếu Tivi của bạn được liệt kê bên dưới, hãy bỏ qua bước này.
   Danh sách mẫu Tivi được hỗ trợ:
   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa và phụ kiện) → Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện).
    • Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
   3. Kiểm tra để xem thông tin thiết bị (ví dụ: SONY TV RC MIC 001) của điều khiển từ xa có hiển thị hay không.
    • Nếu thông tin thiết bị của điều khiển từ xa không hiển thị, hãy kiểm tra bước 4 dưới đây.
    • Nếu thông tin thiết bị của điều khiển từ xa hiển thị, thực hiện các bước sau đây để bỏ ghép nối.
     1. Chọn thông tin thiết bị của điều khiển từ xa.
     2. Chọn Unpair (Bỏ ghép nối) → OK.
  4. Ghép nối lại điều khiển từ xa.
   Lưu ý:
   • Nếu điều khiển từ xa được đăng ký với Tivi khác, hãy tắt Tivi đó và làm theo các bước bên dưới để đăng ký lại điều khiển từ xa của bạn vào Tivi mong muốn.
   • Có hai loại điều khiển từ xa được đề cập trong câu trả lời này. Dấu micrô được in trên cả hai loại, như minh họa trong hình ảnh này. Vị trí của các nút/dấu micrô có thể khác nhau, tùy thuộc vào khu vực hoặc mẫu máy của bạn.
    hình ảnh bảng cảm ứng điều khiển từ xa và điều khiển từ xa hỗ trợ nhận dạng giọng nói
    • A: Điều khiển từ xa trên bảng cảm ứng
    • B: Điều khiển từ xa hỗ trợ nhận dạng giọng nói
   • Khi sử dụng Loại A (Điều khiển từ xa trên bảng cảm ứng)
   • Khi sử dụng Loại B (Điều khiển từ xa hỗ trợ nhận dạng giọng nói)
  5. Thực hiện quy trình Thiết lập lại nguồn.